เอกสารที่แนบ (JPG/PNG/PDF)
1.หนังสือรับรองบริษัท/โรงงาน
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
3.เอกสารรับรองคุณภาพและมาตรฐานโรงงาน
4.Company Profile (ไทย/อังกฤษ)
5.Product Catalog (ไทย/อังกฤษ)
6.หนังสือรังรอบบริษัทไม่เกิน 6 เดือน