OUR SERVICES

Customer Love

เฟรชลี่ แปรงจัดฟัน No.8815

ราคาสมาชิก : 59 บาท
ราคาขายปลีก : 75 บาท
PV : 5

เฟรชลี่ 8815
Freshly 8815 คุณสมบัติสินค้า
-หัวแปรงขนาดเล็ก ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทาความสะอาดฟันและเข้าถึงซอกฟันกรามได้อย่าง ทั่วถึง
- ขนแปรงรอบนอกที่อ่อนนุ่ม ทาจากขนแปรง ดูปองท์ ไทเน็กซ์ ไนลอน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดผิวฟันและขจดัคราบพลคัตามซอกฟันและร่องเหงือก
- ขนแปรงด้านใน คือขนแปรงจดั ฟันใชส้ าหรับการทาความสะอาดฟัน เหลก็ จดั ฟันและเส้นลวด -ทันตแพทย์แนะนำผู้ไดั ฟันควรแปรงฟันหลงั ทานอาหารทุกม้ือ เพื่อสุขภาพที่แข็ง แรงของฟันและความ สะอาดของเครื่องมือจัดฟัน
-ล้างแปรงใหส้ะอาดหลงัใช้และเก็บในที่แหง้
- ทันตแพทย์แนะนำให้เปลี่ยนแปรงสีฟันใหม่ทุกๆ 3 เดือน หรือเมื่อขนแปรงบาน วิธีเก็บรักษา
ล้างแปรงใหส้ะอาดหลงัใช้และเก็บในที่แหง้
ส่วนประกอบ
วสั ดุขนแปรง: ดูปองท์ ไทเน็กซ์ ไนลอน (Dupont Tynex Nylon) วัสดุด้ามแปรง: พีพี และ ทีพีอาร์
เลข อ.ย.