OUR SERVICES

Customer Love

แปรงสีฟัน สำหรับเด็ก 3-6 ขวบ No.565

ราคาสมาชิก : 30 บาท
ราคาขายปลีก : 40 บาท
PV : 3

สวอน เฟรชลี่ 565
Swan Freshly 565 คุณสมบัติสินค้า
www.tanamasproduct.com
-ขนแปรงนุ่ม ทาความสะอาดฟันและเหงือกได้ อย่าง อ่อนโยน
- ขนแปรงปลายแหลมเพื่อขจดัคราบพลคัและเศษอาหารไดอ้ยา่งดี 4.ปริมาณ1ดา้ม
วิธีใช้
- สาหรับเด็กอายุ 3 ถึง 6 ปี เพื่อทาความสะอาดฟัน
- ควรแปรงฟันเป็นประจาทุกวนั อย่างน้อยวันละ2คร้ังตอนเช้าและโดยเฉพาะเวลาก่อนนอน -ล้างแปรงใหส้ะอาดหลงัใช้และเก็บในที่แหง้
-ทันตแพทย์แ นะนำให้เปลี่ยนแปรงสีฟันใหม่ทุกๆ 3 เดือน หรือเมื่อขนแปรงบาน
วิธีเก็บรักษา ล้างแปรงใหส้ะอาดหลังใช้และเก็บในที่แห้ง
ส่วนประกอบ
วัสดุขนแปรง: พีบีที (PBT)
วัสดุด้ามแปรง: พีพี และ ทีพีอาร์
เลข อ.ย.