OUR SERVICES

Customer Love

แปรงสีฟัน ขาว-ดำ แพ็ค 2 ด้าม No.880

ราคาสมาชิก : 178 บาท
ราคาขายปลีก : 200 บาท
PV : 17

เฟรชลี่ 880
Freshly 880 คุณสมบัติสินค้า
-ขนแปรงนุ่มพิเศษทาความสะอาดฟันและเหงือกไดอ้ยา่งอ่อนโยน
-ขนแปรงปลายแหลมเพื่อขจดัคราบพลคัและเศษอาหารไดอ้ย่างดี 4.ปริมาณ2ดา้ม
วิธีใช้
-สาหรับทาความสะอาดฟัน
-ควรแปรงฟันเป็นประจาทุกวัน อย่างนอ้ยวนัละ2คร้ังตอนเช้าและโดยเฉพาะเวลาก่อนนอน 5.3ล้างแปรงใหส้ะอาดหลังใช้และเก็บในที่แหง้
-ทันตแพทยแนะนาให้เปลี่ยนแปรงสีฟันใหม่ทุกๆ 3 เดือน หรือเมื่อขนแปรงบาน วิธีเก็บรักษา ล้างแปรงให้สะอาดหลงัใช้และเก็บในที่แหง้
ส่วนประกอบ
วสั ดุขนแปรง: พีบีที (PBT)
วัสดุด้ามแปรง: พีพี และ ทีพีอาร์. เลข อ.ย. 9.คาโฆษณาจุดเด่นสินค้า. -ขนแปรงนุ่มพิเศษทาความสะอาดฟันและเหงือกไดอ้ยา่งอ่อนโยน
- ขนแปรงปลายแหลมเพื่อขจัดคราบฟันและเศษอาหารได้อย่างดี ปริมาณ 2ด้าม
วิธีใช้. - สาหรับทาความสะอาดฟัน
-ควรแปรงฟันเป็นประจาทุกวนั อย่างน้อยวนัละ2คร้ังตอนเช้าและโดยเฉพาะเวลาก่อนนอน 5.3ล้างแปรงใหส้ะอาดหลงัใช้และเก็บในที่แหง้
5.4 ทันตแพทย์ แนะนำให้เปลี่ยนแปรงสีฟันใหม่ทุกๆ 3 เดือน หรือเมื่อขนแปรงบาน
วิธีเก็บรักษา ล้างแปรงให้สะอาดหลังใช้และเก็บในที่แห้ง
ส่วนประกอบ
วสั ดุขนแปรง: พีบีที (PBT)
วสั ดุดา้ มแปรง: พีพี และ ทีพีอาร์
เลข อ.ย.