OUR SERVICES

Customer Love

แปรงสีฟันชาร์โคลสไปรัล No.645

ราคาสมาชิก : 89 บาท
ราคาขายปลีก : 100 บาท
PV : 8

เฟรชลี่ 645
Freshly 645 คุณสมบัติสินค้า
- แปรงสีฟันชาร์โคล ขนแปรงบิดเกลียว ช่วยยบั ย้งั การเติบโตของแบคทีเรียบนขนแปรง 3.2 ขนแปรงปลายแหลม 0.01 mm เพื่อขจดั คราบพลคั และเศษอาหารได้อย่างดี
- ขนแปรงนุ่มพิเศษ ทาความสะอาดฟันและเหงือกได้อย่าง อ่อนโยน
-แถมตลบั พกพาแปรงสีฟัน
ปริมาณ1ด้าม วิธีใช้
- สาหรับทาความสะอาดฟัน
- ควรแปรงฟันเป็นประจำทุกวัน อย่างนอ้ยวนัละ2ครั้งตอนเช้าและโดยเฉพาะเวลาก่อนนอน. -ล้างแปรงใหส้ะอาดหลงัใช้และเก็บในที่แหง้
- ทันตแพทย์แนะนำให้เปลี่ยนแปรงสีฟันใหม่ทุกๆ 3 เดือน หรือเมื่อขนแปรงบาน
วิธีเก็บรักษา ล้างแปรงใหส้ะอาดหลงัใช้และเก็บในที่แหง้
ส่วนประกอบ
วสั ดุขนแปรง: พีบีที (PBT)
วสัดุด้ามแปรง: พีพี และ ทีพีอาร์
เลข อ.ย.